daně

Daně

mzdy

Mzdy

účetnictví

Účetnictví

Povinnost vedení účetnictví provozovatelem fotovoltaické elektrárny

Otázka:

Fyzická osoba zahájila provoz fotovoltaické elektrárny, přičemž do 1. 8. 2010 jí byla v energetickém zákoně stanovena povinnost být účetní jednotkou. Jak má vypadat rok 2010 z hlediska vedení účetnictví, jestliže předtím tato fyzická osoba vedla daňovou evidenci? Znamená to, že od 1. 1. 2010 do 1. 8. 2010 povede účetnictví a od 2. 8. 2010 do 31. 12. 2010 povede opět daňovou evidenci?

Odpověď:

Obecně by nemělo dojít k situaci, že po část kalendářního roku bude vedeno účetnictví a po zbytek kalendářního roku bude vedena daňová evidence (výjimkou by mohla být situace, kdy účetním obdobím bude u fyzické osoby hospodářský rok, avšak zdaňovacím obdobím je kalendářní rok).

Podle § 4 odst. 7 zákona o účetnictví fyzická osoba může ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedla účetnictví (s výjimkou ukončení činnosti). V popisovaném případě tak bude rozhodující, zda povinnost vést účetnictví fyzické osobě již vznikla, pak by totiž obecně musela dle výše uvedeného ve vedení účetnictví pokračovat. Z publikovaných informací lze dovodit názor Ministerstva financí, že povinnost vést účetnictví v uvedeném případě vznikla zahájením příslušné činnosti - viz např. Žádost o informace k provozování fotovoltaické elektrárny.

Doplňujeme v této souvislosti, že do určité míry podobná situace nastala k 1. 1. 2004, kdy došlo ke zrušení tzv. jednoduchého účetnictví. Protože provozovatelům nestátních zdravotnických zařízení byla v zákoně o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních stanovena povinnost vést účetnictví, znamenalo to pro ně prakticky povinnost přejít z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví. Záležitost byla legislativně řešena nejprve zrušením povinnosti vést účetnictví v zákoně o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních v průběhu roku 2004 a teprve následně, vzhledem k řadě nejasností, byla před koncem roku 2004 přijata další novela, která tuto záležitost výslovně upravila se zpětnou účinností (srovnej § 17 zákona o některých službách informační společnosti).

<!--/ u_head_title /--> © 2011 Ing. Radek Svoboda
Hotel Slovan • Tř. 9. května • Tábor